Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Hıdır Ağa Camii | Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Hıdır Ağa Camii

Kilerci Yakub Mahallesinde, Selimiye Camii'nin güneyinde hemen yakınında yer almaktadır. Halk arasında Küçük Selimiye olarak da anılmaktadır. Caminin inşa kitabesi yoktur. Tarihi kaynaklarda, Hıdır Ağanın, aynı adla anılan mahallede, yılda 4000 akçe gelir getiren bir hamam ile beş hücreyi, bu camiye vakfettiğini belirtmektedir.Cami 1569 tarihinden önce tamamlandığı belirtilmektedir. Net bir tarih bilinmemektedir.

1866 yılında onarılan cami, 1877-1878 Osmanlı-Rus harbinde, önemli ölçüde hasar görmüş; 1886, 1894-1895, 1971-1972 ve 1975 yıllarında çeşitli onarımlar geçirmiştir. 1993 yılında, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılarak, ibadete açılmıştır.

Yapı, tek kubbeyle örtülü kare planlı bir harim; harimin doğu cephesinin kuzey ucuna bitişik bir minare ve harimin kuzeyinde yer alan iki birimli bir son cemaat yerinden oluşmaktadır.

Mimarisi

Cami gövdesinin, biri son cemaat yerinin saçağı ile aynı seviyede; diğeri kubbe geçiş unsurlarını gizleyen bölgede olmak üzere iki saçağı vardır.

Dış kaplamalarının büyük bir bölümü yenilenmiş olan yapıda, harimin kuzey cephesinin tamamı ile doğu cephesinin büyük bir bölümünün kabayonu taşlarla örüldüğü; güney ve batı cephelerinin ise tamamen düzgün kesme taşlarla kaplandığı görülmektedir. 

Her üç cephede de, üç sıra halinde düzenlenmiş beşer pencere açıklığı bulunmaktadır. Dikdörtgen şekilli alt sıra pencerelerinin, tuğladan sivri kemerli birer alınlığı, üst sıradaki iki pencere sivri kemerlidir ve alçı dışlıkları vardır.

Harimin doğu cephesinin kuzey ucunda yer alan minarenin kürsüsü, cepheden 1.5 m. taşmaktadır. Minareye giriş, harimin doğu duvarının kuzey ucundaki bir açıklıktan sağlanmaktadır. 

Harimin kuzeyinde, kare planlı iki birimden oluşan bir son cemaat yeri bulunmaktadır . Birimlerden her birinin üzeri, pandantif geçişli birer kubbeyle örtülüdür. Pandantif ve kubbelerin iç yüzeyleri sıvalı ve badanalıdır. Son cemaat yerinin üst örtüsü, güneyde harim kuzey duvarı; kuzeyde ise üç destek tarafından taşınmaktadır. 

Cami kuzey cephesinin doğu ucunda, dikdörtgen şekilli bir pencere; ortada ise, yedi kenarlı bir nişi olan bir dış mihrap bulunmaktadır. Dış mihrabın, tuğladan sivri kemerli bir alınlığı vardır. Harim giriş aralığının çevresi, düzgün kesme taşlarla kaplıdır. Cephenin kalan kesiminde, kabayonu taş bir duvar örgüsü görülmektedir. Girişin üzerinde, sivri kemerli bir alınlık vardır. Alınlık kemerinin tepesi, silmelerden oluşan çerçevenin üst kenarı tarafından kesilmektedir. 

 

2106 kez görüntülendi. / 7 yıl önce eklendi.

  • Scroll