Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Gazi Mihal Bey Köprüsü | Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Gazi Mihal Bey Köprüsü

Osmanlı döneminden yadigar, Tunca nehri üzerinde kurulmuş ilk köprüdür.Bizans Tekfuru iken müslüman olarak Osmanlı tebaasına katılarak akıncı beyliği görevini üstlenen, Mihaloğulları ailesinden Gazi Mihal Bey tarafından 1420 (H.823) yılında, kentin kuzeybatısında, bugünkü Kapıkule-Bulgaristan'a giden yolda Tunca nehri üzerinde inşa ettirilmiştir. 

Bizans döneminde aynı yerde Mikhael Palaiologos tarafından yaptırılan bir köprünü olduğu bilinmekte, Gazi Mihal Beyin köprüyü yeniden yapılırcasına inşa ettirdiği tarihi kaynaklarda geçmektedir.

Gazi Mihal Bey Köprüsü’nden göründüğü şekliyle Selimiye Camii, Üç Şerefeli Camii ve Şahmelek Camii’nin minareleri 
Fotoğraf © edirneden.com

Bu köprü Edirne'nin fethinden sonra Tunca üzerine yapılan ilk kagir köprüdür. 125 m. uzunluğunda 5.50 m. genişliğinde dokuz sivri kemerli köprüyü 1544 (H.951)'te Kanuni Sultan Süleyman'ın onarttığını belirten kitabesi vardır. Kitabesinde şöyle yazmaktadır.

"Yıllariyle olup bi cisr medid Dabr-ı pay-i zamaneden anın Emr-i Şah-ı cihan-Penahiyle Göricek Sun'i anı böyle latif Gene-i vâfir virup yine ol şeh Rehgüzar-ı fenada cay-i ubûr Gelmişidi nice yerine kusur Yaptırar anı sarfedüp makdûr Dedi tarihini olup mesrur Cisr viranı eyledi mamur"
(Sene H.951-M.1544)

Köprü 1602 (H.1010) tarihinde Üçüncü Mehmed ve 1640 (H.1050)'da Kemankeş Kara Mustafa Paşa tarafindan tamir ettirilmiş, ortasındaki sivri kemer biçiminde Tarih Köşkü (Kitabe Köşkü) o zaman yapılarak tamir kitabesi konmuştur. Şair Şeyhülislam Yahya Bey manzum olarak kitabeyi söylemiştir. Kitabe müzededir.

"Mustafa Paşa vezir-i azam ali nijad Kim vücudun âleme Allah in'am eyledi Mülk-i Osmaniyi ma'mur etmeğe sayeyleyüp İsidüp cisr Mihale kesrü noksan erdiğin kesrini Cepreyleyüp noksanın itram eyledi. Her diyann nazmına li-illah ikdam eyledi oldu bu cirs sevab-encama tarih tamam Mustafa Paşa bu ali cisri ihkam eyledi (Sene-1640)"

Köprü gövdesine sızan suların atılması amacıyla yapılan drenaj düzeni ilginçtir. Köprü 1765 depreminde hasar görmüş ve II. Abdülhamit zamanında Çatal Sakal namıyla tanınan X. İstefaneski'nin yönetiminde Erkan-ı Harbiye Reisi Rüştü Bey, Evkaf Muhasebecisi Şevki Bey ve eşraftan Mustafa Vasfı Beylerden oluşmuş bir komisyon tarafindan, Haya'dan ustalar getirilmek suretiyle eski temeller üzerine ve onbirbin sarı lira harcanarak mükemmel biçimde yeniden inşa edilmiştir. Bu tamirden sonra "Hamidiye Köprüsü" ismi verilmişse de halk tarafından yine eski ismi kullanılır. Son tamir edildiğine ilişkin kitabesi de bulunmaktadır.
 

1299 kez görüntülendi. / 7 yıl önce eklendi.

  • Scroll